Reglur um skólasókn

 1. Um skólasóknarskyldu og skólasóknareinkunn

1.1. Nemendum skólans er skylt að sækja allar kennslustundir samkvæmt stundaskrá og koma stundvíslega í hverja kennslustund.

1.2. Gefin er einkunn fyrir skólasókn í 4. og 5. bekk. Forföll nemanda eru reiknuð sem hlutfall af heildartímafjölda hvers misseris. Einkunn er ákvörðuð samkvæmt eftirfarandi einkunnastiga:

Skólasóknarhlutfall í % Einkunn Athugasemd (sjá 5.1-5.2)
97-100 10
95-96 9
93-94 8
91-92 7
89-90 6
87-88 5 Viðvörun
85-86 3 Rektorsáminning
80-84 1
<80 Úrsögn úr skóla

1.3. Einkunn fyrir skólasókn vetrarins er talin með lokaeinkunnum í námsgreinum þegar aðaleinkunn á ársprófi er reiknuð. Skólasóknareinkunn vetrarins er meðaltal skólasóknareinkunna haust- og vormisseris.

1.4. Nemendur 6. bekkjar fá ekki skólasóknareinkunn en viðvistarhlutfall síðasta árið er skráð á stúdentsskírteini þeirra.

1.5. Nemendum ber sjálfum að fylgjast með skólasókn sinni. Upplýsingar um hana er að finna í Innu, upplýsingakerfi framhaldsskólanna, sem nemendur hafa aðgang að.  Ef nemendur telja eitthvað athugavert við viðveruskráninguna þarf að gera athugasemd eigi síðar en 3 vikum eftir skráningu. Slóðin er Inna.is og má finna á mr.is.

 1. Um fjarvistaskráningu

2.1. Kennarar taka manntal í upphafi tíma og skrá í Innu, upplýsingakerfi framhaldsskólanna. Þessar skráningar eru M, F eða S.

 1. a) M fær nemandi sem mætir í tíma.
 2. b) F fær nemandi sem fjarverandi er og reiknast fjarvist í kennslustund sem ein fjarverustund.
 3. b) S fær nemandi sem kemur of seint í kennslustund þ.e. eftir að manntali lýkur. S reiknast sem hálf fjarverustund. Nemandi fær þó F ef hann kemur 5 mínútum eftir að manntali lýkur. Í fyrstu kennslustund að morgni (þ. e. kl. 8:10) mega þó líða 10 mínútur áður en F er gefið.
 1. Um fjarvistir í skyndiprófum og verkefnum og miklar fjarvistir í einni grein

3.1. Þátttaka nemenda í sérstökum verkefnum og æfingum er ófrávíkjanleg skylda og ber kennara að gefa einkunnina 0 þeim sem koma ekki í slíkar æfingar eða skila ekki verkefnum nema um sannanleg veikindi eða önnur óhjákvæmileg forföll sé að ræða. Slík veikindi eða forföll þarf að tilkynna áður en æfing er haldin eða verkefni skilað.

3.2. Sé um að ræða óeðlilegar fjarvistir í einni grein er kennara heimilt í samráði við fagstjóra að láta nemanda þreyta próf úr námsefni alls vetrarins að vori.

 1. Um fjarvistir vegna veikinda og langtímavottorð

4.1. Forráðamenn nemenda undir 18 aldri skulu skrá veikindi/leyfi í Innu áður en skóladagurinn hefst. Nemendur 18 ára og eldri skrá sín forföll sjálfir í Innu en að auki þarf að koma staðfesting í tölvupósti frá aðstaðdendum eða læknisvottorð. Sé um langvarandi veikindi að ræða ber að skila inn langtímavottorði frá lækni. Fjarvistastig á veikindatímabili samkvæmt skriflegri staðfestingu falla niður.

4.2. Veikindi í prófum verður að tilkynna í Innu að morgni prófdags og gilda sömu reglur og í lið 4.1.

4.3. Ef um langvarandi veikindi nemanda er að ræða ákveður stjórn skólans í ljósi langtímavottorðs hvort fella beri skólasóknareinkunn niður. Nemendur geta óskað eftir því að skýring á miklum fjarvistum vegna veikinda eða annarra óviðráðanlegra orsaka verði skráð á prófskírteini þeirra.

4.4  Langtímavottorðum skal skila til kennslustjóra og útbýr kennslustjóri kvittun fyrir skilum sem viðkomandi nemandi fær afrit af.

 1. Um vítaverða óreglu í skólasókn og úrsögn úr skóla

5.1. Fari skólasókn nemanda niður fyrir 89% skal hann varaður við. Fari skólasókn nemanda niður fyrir 87% skal hann hljóta rektorsáminningu. Bæti nemandi ekki ráð sitt við áminningu metur skólaráð hvort óregla hans í skólasókn telst vítaverð. Vítaverð óregla í skólasókn að mati skólaráðs er talin jafngilda úrsögn úr skóla.  Skal nemanda tilkynnt um slíkt bæði munnlega og skriflega.

5.2. Fari skólasókn nemanda undir 80% telst hann sjálfkrafa hafa sagt sig úr skóla, enda hafi hann áður hlotið rektorsáminningu. Er skólaráði þá ekki heimilt að leyfa honum frekari skólagöngu á skólaárinu nema mjög brýnar ástæður komi til. Nemanda, sem þannig hefur sagt sig úr skóla, skal tilkynnt það bæði munnlega og skriflega.

 1. Um verklega tíma í raungreinum

6.1. Gert er ráð fyrir að nemendur mæti í alla verklega tíma og skili verkefnum í tengslum við þá vegna verklegra æfinga. Um vægi þessa námsþáttar má sjá í námskrá viðkomandi námsgreinar. Ef nemandi sækir ekki a.m.k. 75% verklegra æfinga og/eða skilar ekki a.m.k. 75% skýrslna fær hann 0 í verklegum þætti námseinkunnar.

 1. Um óreglulega nemendur og utan skóla

7.1. Innritaður nemandi getur í upphafi misseris (fyrstu vikuna) sótt um það til skólaráðs að stunda nám við skólann á misserinu sem óreglulegur nemandi í þeim bekk sem hann er skráður í ef sérstakar ástæður eru til, enda hafi hann áður staðist næsta bekk á undan (sjá kaflann Um einkunnir og próf). Óreglulegur nemandi fær leyfi skólaráðs til að sækja tíma í allt að þremur greinum.  Í þeim lýtur hann sömu lögmálum og reglulegir nemendur en í öðrum greinum er hann undir sömu reglum og utanskólanemendur (sjá grein 7.2).

7.2. Innritaður nemandi getur í upphafi misseris (fyrstu vikuna) sótt um það til skólaráðs að stunda nám utan skóla, en í sérstökum undantekningartilvikum getur nemandi orðið utan skóla á öðrum tímum.  Utanskólanemandi tekur bæði jóla- og vorpróf. Einnig ígildi jólaprófs ef þau eru haldin, sbr. grein 2.3. í kaflanum um einkunnir og próf. Hann þarf að sækja alla verklega tíma og skila öllum verkefnum (skýrslum og ritgerðum) sem unnin eru utan kennslustunda. Aðra tíma má hann ekki sækja.

Utanskólanemendum ber sjálfum að afla sér upplýsinga um fyrirkomulag námsins, m.a. hvaða námsefni er til prófs. Fagstjórar geta ákveðið að utanskólanemendur taki próf úr meira námsefni en aðrir og komi það í stað verkefna sem aðrir nemendur hafa unnið um veturinn.  Nemandi fær slíkar upplýsingar hjá fagstjóra sem og aðrar upplýsingar um námsefni.

7.3. Þegar nemandi verður óreglulegur eða utan skóla greiðir hann umsýslugjald samkvæmt gjaldskrá skólans og undirritar samning við stjórn skólans um tilhögun náms síns og skilyrði fyrir próftökurétti. Nemandi þarf að uppfylla skilyrði um lágmarksþátttöku í verklegum greinum og skilum á verkefnum hvort misseri um sig. Að öðrum kosti fær hann 0 í verklega þættinum og hjá nemendum, sem eru utan skóla í verklegu námsgreininni, reiknast þessi einkunn inn í prófseinkunn. Enn fremur þarf hann að fullnægja skilyrðum um lágmarkseinkunn á jólaprófum.

7.4. Varðandi einkunnaútreikning óreglulegra nemenda og utan skóla vísast í greinar 3.1, 6.2 og 9.2 í kaflanum Um einkunnir og próf.

 1. Um vottorð í íþróttum

8.1. Skila þarf vottorði frá lækni til skólans innan tveggja vikna frá upphafi hvers misseris (sjá grein 4.4). Nemendur eiga að mæta til fundar við íþróttakennara í upphafi misseris til samráðs um þátttöku. Ef langtímaveikindi koma upp á miðju misseri skal skila vottorði sem fyrst og gildir það í mesta lagi tvær vikur afturvirkt frá skiladegi.

8.2. Sé fyrirsjáanlegt að þátttaka nemanda verði mjög lítil, segir hann sig úr íþróttum. Telji nemandinn sig geta náð 80% þátttöku verði á það látið reyna fram að jólum, en nái hann ekki því lágmarki hættir hann í íþróttum. Hætti nemandinn í íþróttum á vormisseri fær hann ekki einingar í íþróttum það misseri.

 1. Um leyfi

9.1. Umsókn um leyfi frá skóla skal senda skólaráði með góðum fyrirvara en skólaráð heldur fundi á 2 vikna fresti.

9.2. Afgreiðsla skólaráðs vegna leyfa er með tvennum hætti. Annars vegar geta nemendur fengið leyfi án þess að fá fjarvistarstig og hins vegar með fjarvistarstigum. Hið fyrrnefnda á t.d. við um æfingar og keppni með íþróttafélögum að fenginni staðfestingu frá þeim. Hið síðarnefnda á t.d. við um fjölskylduferðir til útlanda.

9.3. Í sérstökum tilvikum getur rektor veitt tilteknum nemendum leyfi án fjarvistarstiga vegna atburða í félagslífi. Slík leyfi ná þó aldrei yfir kennslustundir þar sem æfingar eru haldnar eða skil eru á verkefnum. Rektor veitir heldur ekki slík leyfi þeim nemendum sem eru með ófullnægjandi skólasókn.

 1. Um endurtekin brot

10.1 Ef nemandi verður uppvís að endurteknum brotum á skólareglum í tímum tiltekinnar greinar er unnt að vísa honum úr þeirri grein út skólaárið. Hann fær þá 0 í æfingum og verkefnum frá þeim tíma sem reiknast inn í námseinkunn. Viðvera í greininni reiknast hins vegar til þess tíma er nemandanum var vísað úr greininni.