Rafræn vöktun með öryggismyndavélum í og við húsnæði skólans byggir á lögmætum hagsmunum og er metin nauðsynleg á grundvelli öryggis og eignavörslu. Tilgangur rafrænnar vöktunar er að varna því að eigum sé stolið, þær séu skemmdar eða farið sé um húsnæði skólans í leyfisleysi, auk þess að tryggja öryggi nemenda og starfsfólks.

Vinnsla persónuupplýsinga sem verður til við rafræna vöktun byggir á heimildum skv. 9. gr. laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018:

  • Að vinnslan sé nauðsynleg til að fullnægja lagaskyldu sem hvílir á ábyrgðaraðila.
  • Að vinnslan sé nauðsynleg til að vernda brýna hagsmuni hins skráða eða annars einstaklings.

Þá skal framhaldsskóli haga störfum sínum þannig að nemendur finni til öryggis (33. gr. framhaldsskólalaga nr. 92/2008).

Rektor er æðsti stjórnandi skólans og  ábyrgur fyrir því að unnið sé í samræmi við gildandi lög um persónuvernd og reglur um rafræna vöktun og meðferð persónuupplýsinga sem verða til við rafræna vöktun nr. 837/2006 og að farið sé eftir lögum um framhaldsskóla.

Konrektor er staðgengill skólameistara og vinnur með honum við daglega stjórn skólans.

Umsjónarmaður fasteigna hefur eftirlit með virkni öryggismyndavélanna.

Persónuverndarfulltrúi veitir ráðgjöf varðandi persónuverndarmál, fylgist með að farið sé að ákvæðum gildandi laga um persónuvernd, vinnur með og er tengiliður við Persónuvernd.

 

Meðferð  persónuupplýsinga sem verða til við rafræna vöktun skal vera í samræmi við 8. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónupplýsinga;

a.  að þær séu unnar með lögmætum, sanngjörnum og gagnsæjum hætti gagnvart hinum skráða;

b.  að þær séu fengnar í skýrt tilgreindum, lögmætum og málefnalegum tilgangi og ekki unnar frekar í öðrum og ósamrýmanlegum tilgangi;

c.   að þær séu nægilegar, viðeigandi og ekki umfram það sem nauðsynlegt er miðað við tilgang vinnslunnar;

d.  að þær séu áreiðanlegar og uppfærðar eftir þörfum;

e.  að þær séu varðveittar í því formi að ekki sé unnt að bera kennsl á skráða einstaklinga lengur en þörf krefur miðað við tilgang vinnslu;

f.   að þær séu unnar með þeim hætti að viðeigandi öryggi persónuupplýsinganna sé tryggt.

Staðsetning myndavéla og merking

Öryggismyndavélar við Menntaskólann eru 14 talsins og eru staðsettar á göngum skólans, við innganga og á lóð skólans. Sérstakar merkingar eru settar upp til að gera starfsfólki, nemendum og öðrum sem eiga leið um skólalóðina viðvart um vöktunina.

Varðveisla myndefnis

Myndefnið sem verður til við rafræna vöktun er vistað á sérstökum netþjóni. Það er aðeins skoðað ef upp koma atvik sem varða eignavörslu og/eða öryggi, s.s. þjófnaður, skemmdarverk eðs slys. Myndefnið er geymt að hámarki í 30 daga.

Skoðun myndefnis

Myndefni sem verður til við rafræna vöktun er aðeins notað í þeim tilgangi sem lýst er hér að ofan og að því marki sem nauðsynlegt er.

Sá sem sætt hefur rafrænni vöktun á rétt á að skoða myndbandsupptökur sem til verða um hann við vöktunina. Rektor hefur heimild til ákveða að upplýsingarnar sem verða til við vöktunina skuli skoðaðar en myndefni úr eftirlitsmyndavél er aðgangsstýrt.

Beiðni um leit í upptökum eftirlitsmyndavéla skal komið á framfæri við rektor og/eða umsjónarmann fasteigna, sem eftir tilvikum skrá hana í skjalastjórnarkerfi skólans. Tilgreina skal tilefni og tímamörk umbeðinnar leitar og upplýsingar um þann sem biður um leit. Rektor skal heimila skoðun jafn fljótt og auðið er og eigi síðar en innan eins mánaðar frá móttöku slíkrar beiðni.

Rektor og umsjónarmaður fasteigna hafa einir heimild til að skoða upplýsingar úr rafrænni vöktunar. Fulltrúar á skrifstofu skólans hafa aðgang að myndavélum í skólahúsnæðinu við Lækjargötu 7.

Rektor sjá til þess að skriflegar beiðnir og málsmeðferð þeirra séu skráðar í skjalastjórnarkerfi skólans.

Umsjónarmaður fasteigna hefur, þrátt fyrir ofangreint ákvæði um beiðni, leyfi til að aðstoða nemendur við endurheimt eigna, t.d. hvað varðar skóskápa og týndar skólatöskur, án heimildar rektors.

Afhending myndefnis

Myndefni, sem verður til við rafræna vöktun, er ekki afhent þriðja aðila og ekki unnið með þær nema með samþykki þess sem upptakan er af eða með heimild Persónuverndar. Undantekning frá þessu er að heimilt er að afhenda lögreglu upptökur, varði þær upplýsingar um slys eða meinta refsiverða háttsemi.

Andmæli og ábendingar um rafræna vöktun

Andmælum við framkvæmd vöktunar eða ábendingum um að vöktun uppfylli ekki kröfur í þessari verklagsreglu eða lögum, skal koma á framfæri við persónuverndarfulltrúa Menntaskólans í Reykjavík í tölvupósti á netfangið personuvernd@mr.is. Persónuverndarfulltrúi skráir slík andmæli, ábendingar og málsmeðferð í skjalastjórnarkerfi skólans.