Menntaskólinn í Reykjavík

Um einkunnir og próf

Um einkunnir og próf

1. Almenn ákvæði

1.1. Menntaskólinn í Reykjavík er bekkjarskóli og námsmat hans lýtur þeim ákvæðum Aðalnámskrár framhaldsskóla sem eiga við um slíka skóla.

2. Um próftökutímabil og lengd prófa

2.1. Tvö próftímabil eru í öllum bekkjum, jólapróf og vorpróf, og fara þau fram í desember og apríl-maí.

2.2. Jólapróf og vorpróf, önnur en stúdentspróf, eru oftast 1½ klst. Endurtökupróf eru 2½ klst. Stúdentspróf eru yfirleitt 2 klst. ef prófað er úr einu námsári, en oftast 3 klst. ef námefnið nær yfir 2 ár eða fleiri. Að auki eru munnleg próf í sumum greinum.

2.3. Í 6. bekk eru haldin jólapróf í aðalgreinum brautar og sögu. Í öðrum greinum byggist jólaprófseinkunn annaðhvort á vinnu nemenda á haustmisseri eða prófi sem tekið er áður en kennslu lýkur á haustmisseri. 

3. Um námsmat og einkunnakvarða á ársprófum í 3., 4. og 5. bekk

3.1. Lokaeinkunn í hverri grein á ársprófi er meðaltal jólaprófseinkunnar, vorprófseinkunnar og námseinkunnar. Námseinkunn er gefin í öllum greinum fyrir frammistöðu í kennslustundum, í skriflegum æfingum (prófum) og fyrir almenna ástundun nemandans. Sjá sérstaklega ákvæði í grein 3.1 í kaflanum Reglur um skólasókn.

Hjá nemendum, sem fá ekki námseinkunn í tiltekinni grein á ársprófi (t.d. óreglulegum eða utan skóla), er lokaeinkunnin meðaltal jólaprófs og vorprófs.

Varðandi lokaeinkunnir er einnig rétt að benda á ákvæði í grein 6.4.

3.2. Jólaprófs-, vorprófs- og námseinkunnir í einstökum greinum á ársprófum eru gefnar í heilum tölum frá 1 til 10 en lokaeinkunn hverrar greinar er gefin í heilum og hálfum tölum frá 1 til 10.

3.3. Aðaleinkunn á ársprófi er vegið meðaltal lokaeinkunna að meðtalinni einkunn fyrir skólasókn (sjá nánar um hana í grein 1.3 í kaflanum Reglur um skólasókn). Aðaleinkunn er reiknuð að loknum vorprófum. Vægi einkunna fer eftir þeim stundafjölda sem kenndur er í greininni, og er ein kennslustund á viku ein eining. Ef gefnar eru fleiri en ein einkunn í grein skiptist einingafjöldinn milli þeirra. Skólasókn vegur tvær einingar. Lágmark aðaleinkunnar er 5,0. Þeir sem eru undir lágmarkinu 5,0 teljast fallnir.

3.4. Lágmark vorprófseinkunnar í námsgrein á ársprófi er 4. Enn fremur verða samanlagðar einkunnir jólaprófs og vorprófs að vera 7 eða hærri. Sé um tvö próf í námsgrein að ræða (eins og t.d. í ensku á málabraut og í stærðfræði víða á náttúrufræðibraut) verða nemendur að ná framangreindu lágmarki í hvoru prófi til að standast greinina.

Sé nemandi undir lágmarki í þremur eða fleiri greinum á ársprófi telst hann fallinn. Ákvæði um þá, sem eru undir lágmarki í einni eða tveimur greinum en hafa aðaleinkunn 5,0 eða hærri, er að finna í grein 4.1.

3.5. Þó að vegið meðaltal einkunna á jólaprófi sé undir 5,0 verður nemanda leyft að sitja í skólanum á síðara misseri með því skilyrði að hann taki sig verulega á og skólasókn á síðara misseri verði óaðfinnanleg.

3.6. Ef nemandi endurtekur bekk getur hann sótt um til skólaráðs að fá að sleppa  þeim greinum sem hann hefur náð lokaeinkunninni 7 eða hærra. Ef nemandi sleppir grein á þennan hátt reiknast hún ekki með inn í aðaleinkunn.

4. Um endurtökupróf í 3., 4. og 5. bekk

4.1. Nemandi, sem hefur aðaleinkunn 5,0 eða hærri í lok skólaárs en hefur hlotið einkunn undir lágmarki í einni eða tveimur greinum (sbr. grein 3.4), hefur heimild til þess að þreyta endurtökupróf úr námsefni alls vetrarins við lok skólaárs. Einkunnir í endurtökuprófum eru gefnar í heilum tölum frá 1 til 10 og er lágmarkseinkunn á hverju endurtökuprófi  4. Standist nemandi endurtökupróf hefur hann öðlast rétt til að flytjast milli námsára. Nemandi telst fallinn á árinu ef hann mætir ekki í endurtökupróf.

Falli nemandi á einu endurtökuprófi, þá er heimilt að flytja hann á milli bekkja einu sinni á námsferlinum ef einkunnin er ekki lægri en 2 og námsgreinin er ekki aðalgrein á námsbraut hans (sjá grein 5.1).

Eftirfarandi ákvæði gildir um nemendur 4. bekkjar náttúrufræðibrautar: Ef þeir hafa fallið í lesinni eða ólesinni stærðfræði og staðist önnur endurtökupróf og vegið meðaltal af lesinni stærðfræði (1/3) og ólesinni stærðfræði (2/3) er a.m.k. 4 gefst þeim kostur á að þreyta í ágúst það próf sem þeir stóðust ekki. Standist þeir prófið fá þeir að setjast í 5.bekk náttúrufræðideildar II en ekki aðrar deildir.

4.2. Eftir einkunnaafhendingu að vori þurfa nemendur sjálfir að átta sig á stöðu sinni hvað varðar endurtökukvaðir og bera alla ábyrgð á því. Nemendum ber sjálfum að fylgjast með því hvenær endurtökupróf eru haldin og mæta tímanlega í þau.

4.3. Einkunn í endurtökuprófi hefur engin áhrif á lokaeinkunn í greininni (sjá grein 3.1) og breytir því engu um aðaleinkunn.

5. Um aðalnámsgreinar

5.1 Eftirfarandi greinar teljast aðalnámsgreinar á brautum í Menntaskólanum í Reykjavík, sbr. grein 4.1.:

Málabraut Náttúrufræðibraut
3. bekkur Íslenska Íslenska
Enska Stærðfræði
4. bekkur Íslenska Íslenska
Enska Stærðfræði
Latína Efnafræði
5. bekkur Íslenska Íslenska
Enska Stærðfræði
Latína(fornmálad.) Eðlisfræði (eðlisfræðid.)
þriðja mál (nýmálad.) Líffræði (náttúrufræðid.)


6. Um stúdentspróf

6.1. Stúdentspróf eru skrifleg yfirlitspróf. Að auki eru munnleg próf í sumum greinum.

6.2. Einkunnir á stúdentsprófum eru gefnar í heilum og hálfum tölum frá 1 til 10. Aðaleinkunn á stúdentsprófi er reiknuð þannig: Reiknað er vegið meðaltal námseinkunna og vegið meðaltal prófseinkunna. Meðaltal þessara tveggja talna er aðaleinkunn á stúdentsprófi. Vægi einkunna fer eftir þeim heildarstundafjölda sem kenndur er í greininni öll námsárin fjögur, og er ein kennslustund á viku ein eining. Ef gefnar eru fleiri en ein einkunn í grein skiptist einingafjöldinn milli þeirra.

Námseinkunn er gefin að vori í öllum stúdentsprófsgreinum og er þar tekið tillit til einkunna nemenda á jólaprófi og frammistöðu og ástundunar um veturinn.

Fái nemandi ekki námseinkunn í tiltekinni grein (t.d. ef hann er óreglulegur) hefur prófseinkunnin tvöfalt vægi (þ.e. prófseinkunnin reiknast líka sem námseinkunn).

Hjá nemendum, sem ljúka stúdentsprófi utan skóla, reiknast aðaleinkunnin einvörðungu sem vegið meðaltal prófseinkunna.

Hafi nemandi fengið námsgrein metna úr öðrum skóla án einkunnar reiknast hún ekki inn í aðaleinkunn.

6.3. Nemandi telst hafa lokið stúdentsprófi þegar hann hefur gengist undir lokapróf í öllum námsgreinum sínum og fullnægt eftirfarandi lágmarkskröfum um einkunnir:

  • Aðaleinkunn að lágmarki 5,0.
  • Prófseinkunn í hverri grein ekki lægri en 4.

Nemandi telst hafa lokið stúdentsprófi þótt tvær prófseinkunnir séu undir ofangreindu lágmarki en þó ekki lægri en 2.

Ef fall í einni námsgrein kemur í veg fyrir að nemandi geti útskrifast með lokapróf skal leyfa honum að endurtaka próf í þeirri námsgrein í lok skólaársins.

6.4. Eftirfarandi greinum lýkur með stúdentsprófi í 3., 4. og 5. bekk:

Grein Bekkur
Félagsfræði 3. bekkur
Jarðfræði 3. bekkur
Efna- og eðlisfræði 3. bekkur málabrautar
Danska 4. bekkur
Tölvufræði 4. bekkur
Líffræði 4. bekkur málabrautar
Eðlisfræði 5. bekkur náttúrufræðideildar II
Enska, 3. mál og efnafræði 5. bekkur náttúrufræðibrautar
Lífræn efnafræði og lífefnafræði 5. bekkur náttúrufræðibrautar
Málvísindi 5. bekkur fornmáladeildar II
Latína 5. bekkur nýmáladeilda
Líffræði 5. bekkur eðlisfræðibrautar
Stærðfræði 5. bekkur málabrautar


Í 3., 4. og 5. bekk er stúdentsprófseinkunnin lokaeinkunn í viðkomandi grein og reiknast því inn í aðaleinkunn (sjá grein 3.3).

7. Um veikindi í prófum

7.1. Veikindi þá daga, er próf fara fram, skal tilkynna að morgni prófdags og læknisvottorði vegna þeirra skilað innan þriggja daga. Þeir nemendur, sem koma ekki til prófs og boða ekki lögmæt forföll, teljast hafa gengið frá prófi og hætt í skólanum.

8. Um undanþágu frá ársprófum

8.1. Sé vegið meðaltal jólaprófseinkunna 8,5 eða hærra (án skólasóknar) og skólasókn óaðfinnanleg á haustmisseri (a.m.k. 95%) getur nemandi sótt um það til skólaráðs að verða undanþeginn vorprófum öðrum en stúdentsprófum. Umsókn skal hafa borist skólaráði fyrir 30. mars. Skólaráð getur aðeins veitt slíkt leyfi einu sinni á ferli nemandans og er leyfið háð því að vegið meðaltal námseinkunna sé ekki lægra en 8,5 og skólasókn óaðfinnanleg á vormisseri. Skólaráð afgreiðir slíkar umsóknir eftir að námseinkunnir eru birtar. Ef nemandi fær undanþágu frá vorprófum þarf hann samt sem áður að taka próf í þeim greinum þar sem meðaltal jólaprófs og námseinkunnar er minna en 8.0.

9. Um nemendur með sértæka námsörðugleika og fleiri sértilvik

9.1. Nemendur, sem greinst hafa með sértæka námsörðugleika, geta sótt um það til námsráðgjafa að tekið verði tillit til þeirra í jóla- og vorprófum. Slíkt erindi þarf að hafa borist a.m.k. 4 vikum fyrir fyrsta próf.

Sjá: Reglur, umsóknareyðublað.

9.2. Nemandi, sem hverfur úr skóla, hvort sem er vegna mikilla fjarvista eða af öðrum sökum, en fær leyfi til að taka próf, hlýtur þá skólasóknareinkunn sem hann hafði þegar honum var vikið eða þegar hann hvarf úr skóla. Nemandi, sem af einhverjum sökum hverfur úr skóla eftir lok febrúar, fær námseinkunn í öllum greinum.

10. Próftökureglur

10.1. Nemendum ber að mæta tímanlega til prófs. Upplýsingar um skipan nemenda í stofur í prófunum er jafnan að finna á upplýsingatöflu í anddyri Skólahússins og ber nemandi ábyrgð á að kynna sér það. Nemendum ber einnig að fylgjast með hvenær sjúkrapróf eru haldin, ef um slíkt er að ræða.

10.2. Nemandi sem mætir of seint til prófs á ekki rétt á framlengingu próftíma.

10.3. Nemendum er með öllu óheimilt að fara inn í prófstofur fyrir upphaf prófs, þótt prófgæslumaður sé ekki mættur.

10.4. Prófgæslumenn ráða sætaskipan nemenda í prófi og er nemendum óheimilt að helga sér sérstök sæti.

10.5. Til próftöku þarf nemandi ekki neitt annað en skriffæri sín (auk leyfðra hjálpargagna í einstökum prófum). Því er óheimilt að bera töskur, poka, bækur, blöð eða annað slíkt að prófborði. Yfirhafnir má ekki hafa með inn í prófstofur. Nemendum er þó bent á að skilja ekki eftir verðmæti í töskum eða yfirhöfnum á göngum skólans.

10.6. Ekki má hafa neitt á prófborði annað en skrifföng og prófgögn. Pennaveski eiga að vera á gólfi við hlið borðsins.

10.7. Nemendur skulu slökkva á farsímum og setja á gólf við hlið borðsins. Bannað er að hafa farsíma og snjallúr á sér í prófi. Ef nemandi er staðinn að því að vera með farsíma eða snjallúr á sér er það jafngilt prófsvindli.

10.8. Algjör þögn og ró skal ríkja í prófsal.

10.9. Óheimilt er að skila úrlausn fyrr en liðnar eru 60 mínútur af próftímanum.

10.10. Ef nemandi skilar prófi áður en próftíma lýkur og yfirgefur prófstofu, skal hann sýna tillitssemi og gæta þess í hvívetna að valda ekki ónæði í grennd. Nemendum er óheimilt að dvelja framan við prófstofur eða annars staðar þar sem þeir geta valdið ónæði meðan próf stendur yfir.

10.11. Nemandi, sem staðinn er að svindli í prófi, fær ekki að taka fleiri próf á því námsári.

10.12. Brot á próftökureglum geta valdið brottrekstri úr skóla.

11. Um prófsýningu, birtingu einkunna, varðveislu prófúrlausna og fleira

1.1. Um prófsýningu, birtingu einkunna, varðveislu prófúrlausna, ágreining um námsmat, meðferð mála og meðferð persónuupplýsinga vísast til ákvæða Aðalnámskrár framhaldsskóla.

11.2. Óski nemandi eftir gögnum tengdum námsframvindu hans (t.d. ljósriti af prófúrlausnum eða prófverkefnum) skal gera það skriflega. Skólinn áskilur sér rétt til sanngjarnrar gjaldtöku fyrir slíka þjónustu.

11.3. Nemendur fá aðgang að Innu, upplýsingakerfi framhaldsskólanna, og geta þar fylgst með námsferli sínum. Slóðin er nemendur.inna.is.